?

Log in

No account? Create an account
Когда сквозь полночь льется глючь
А мыши в крыше прогрызли дыру и ходят ко мне в гости
Воскресенье 
22-июл-2018 13:05
09. Книги


Это обложка.

Авантитул.
Титульный лист.
Оборот титульного листа.
Страницы 26-27.
Страницы 28-29.
Страницы 42-43.
Страницы 56-57.
Страницы 72-73.
Страницы 84-85.
Страницы 102-103.
Страницы 116-117.
Страница 525, кусочек послесловия.
Содержание.
Тоже содержание.
Выходные данные.

Итак, с нами:

Strugackij A. Chlapik z pekla / Strugackij A., Strugackij B.; Prel. M.Genciova; Ill. V.Rocman // Chlapik z pekla: Vybor ze sovetske vedeckofantasticke literatury / Vybr. a prel. M. Genciova; Ill. V.Rocman; Doslov M.Genciova. - Praha: Albatros, 1986. - S.26-120. - (Knihy odvahy a dobrodruzstvi). - 25.000 vyt. - Чешск. яз. - Загл. ориг. Парень из преисподней.

Бонусом - описание сборника:

Chlapik z pekla: Vybor ze sovetske vedeckofantasticke literatury / Vybr. a prel. M. Genciova; Ill. V.Rocman; Doslov M.Genciova. - Praha: Albatros, 1986. - 544 s. - (Knihy odvahy a dobrodruzstvi). - 25.000 vyt. - Чешск. яз.

Содерж.:
Jefremov I. Helenske tajemstvi. S.5-25.
Strugackij A., Strugackij B. Chlapik z pekla. S.26-120.
Bulycov K. Pul zivota. S.121-165.
Varsavskij I. Fialka. S.166-172.
Varsavski I. Atol. S.173-178.
Sefner V. Neunosne tajemstvi: Historie skoro pravdiva. S.179-227.
Rossochovatskij I. Roztrzity Aljosa Sjomin. S.228-236.
Dneprov A. Krabi na ostrove / Prel.H.Vrbova. S.237-259.
Lapin B. Prvni krok. S.260-306.
Gor G. Kouzelny baret. S.307-311.
Scerbakov V. Skotska pohadka. S.312-330.
Nazarov V. Ten, kdo porusil zakon. S.331-384.
Zukov D. Remus a genius. S.385-398.
Grigorjev V. A byl by mohl byt... S.399-404.
Larionovova O. Na stejnem miste. S.405-422.
Podolnyj R. Povidky o cestach casem. S.423-428.
Bachnov V. Pozor na achpyrin! S.429-438.
Rossochovatskij I. Tor I. S.439-453.
Bilenkin D. Clovek, ktery byl pritomen. S.454-466.
Babenko A. Beh. S.467-474.
Maximov G. Posledni prah. S.475-485.
Kolupajev V. Novinovy stanek. S.486-503.
Zuravljovova V. Orlik. S.504-515.
Altov G. Ohnivy kvet. S.516-523.
Genciova M. Doslov. S.525-537.
июн 16 2019, 3:35 am GMT